KZGM w Katowicach - Kontakty

Oddziały Eksploatacji Budynków

Wybierz kontakt:
Oddział Eksploatacji Budynków nr 2
Bogdan Woldan/Kierownik Oddziału Eksploatacji Budynków nr 2
Adres:
ul. Ks. Bpa. Bednorza 60
40-383 Katowice 
Telefon:
+48 32 201 86 68
Telefon:
+48 32 350 44 30
Telefon:
+48 32 201 86 69
Pobierz informację jako: Wizytówka
Dodatkowe informacje:

Zobacz na mapie:Oddziały Eksploatacji Budynków (EB)

 1. Oddziały Eksploatacji Budynków wykonują zadania związane z utrzymaniem nieruchomości w należytym stanie technicznym i estetycznym w zakresie czynności:
  • eksploatacyjnych,
  • technicznych,
  • księgowych.
 2. Do podstawowych zadań Oddziału Eksploatacji Budynków w zakresie czynności eksploatacyjnych należy w szczególności:
  • 1) utrzymywanie w należytym stanie sanitarno – porządkowym i przeciwpożarowym budynków i ich otoczenia w granicach nieruchomości,
  • 2) zawieranie, w imieniu miasta Katowice, umów o najem lokali, przygotowywanie projektów umów o rozłożenie zaległości na raty oraz innych projektów umów zawieranych przez KZGM (w szczególności umów użyczenia lub dzierżawy), a także prowadzenie ewidencji związanych z zawartymi i wypowiedzianymi umowami,
  • 3) przekazywanie protokołem zdawczo – odbiorczym lokali najemcom i użyczającym oraz protokolarne odbieranie ich od tych osób,
  • 4) opracowywanie dokumentów płacowych dla pracowników fizycznych,
  • 5) uczestnictwo w protokolarnym przejmowaniu i przekazywaniu nieruchomości,
  • 6) wypełnianie wniosków o wykup lokali,
  • 7) prowadzenie spraw meldunkowych,
  • 8) potwierdzanie w zakresie koniecznym wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych,
  • 9) bezpośrednia współpraca z Urzędem Miasta Katowice w zakresie prawidłowej gospodarki lokalami,
  • 10) kontrola wykonawstwa usług eksploatacyjnych świadczonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz Oddziałów Eksploatacji Budynków,
  • 11) dokonywanie kontroli wskazań administracyjnych liczników energii elektrycznej,
  • 12) zabezpieczenie budynków przed pożarem, należyte utrzymanie urządzeń obrony cywilnej,
  • 13) prowadzenie ewakuacji doraźnej oraz realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych w oparciu o odrębne regulacje obowiązujące w tym zakresie,
  • 14) prowadzenie akcji sanitarno – porządkowych,
  • 15) obsługa najemców i użytkowników lokali – skargi, wnioski, zgłoszenia i interwencje,
  • 16) udzielanie informacji najemcom i użytkownikom lokali w sprawach realizacji opłat za zajmowane lokale,
  • 17) potwierdzanie wykonania umów i dostaw dotyczących zarządzanego majątku, ich weryfikacja oraz przygotowanie dokumentacji zakupu dla potrzeb ewidencji księgowej,
  • 18) realizacja zarządzeń w zakresie:
   • a) eksploatacji nieruchomości,
   • b) sanitarno-porządkowym,
  • prawidłowa gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz realizacja następujących czynności w zakresie obsługi najemców i użytkowników lokali, sprzedaży i windykacji:
   • a) wprowadzanie do systemu czynszowo- windykacyjnego wszystkich danych dotyczących najemcy związanych z zawartą umową i jej aneksowaniem, wypowiadaniem umów, ich rozwiązywaniem itp.,
   • b) wystawianie faktur dla lokali użytkowych i organizowanie ich doręczania,
   • c) przyjmowanie wniosków, przekazywanie niezbędnych formularzy dotyczących:
    • wykupu lokalu komunalnego,
    • zwrotu i waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez najemców,
    • spłaty zaległości czynszowych w ratach, odroczenia terminu ich spłaty lub umorzenia,
    • uzyskania dodatku mieszkaniowego,
   • d) bieżąca aktualizacja danych stanowiących podstawę do naliczania wszelkich zobowiązań najemców (czynsze, opłaty niezależne od właściciela),
   • e) rozliczanie między użytkowników lokali kosztów odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zarządzanych lub administrowanych przez KZGM,
   • f) zmiany dotyczące lokalu, zmiany metrażu, typologii, własności,
   • g) wypowiadanie, w ramach wezwań przedsądowych, umów najmu z wprowadzeniem zmian z tego faktu wynikających (zmiana naliczania formuły: z umownej na odszkodowanie) do systemu czynszowo-windykacyjnego,
   • h) sporządzanie zawiadomień o wysokości opłat dla zajmujących lokal bez tytułu prawnego,
   • i) bieżąca obsługa informacyjna interesantów w zakresie należności czynszowych, udzielanie informacji o należnościach i zadłużeniach najemcy, stawkach czynszu i opłatach,
   • j) przygotowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności lub umorzeniu zaległości czynszowych,
   • k) zmiana formuł naliczeń w zależności od sposobu liczenia mediów – podzielnik, licznik, powierzchnia,
   • l) wnioskowanie o postępowanie o eksmisję z lokalu i przygotowywanie niezbędnych w tym zakresie dokumentów oraz nadzór nad kolejnymi etapami postępowania,
   • m) prowadzenie dokumentacji wykonywanych czynności, w szczególności prowadzenie potwierdzeń sald, ewidencji i archiwizowania dokumentacji windykacyjnej własnej na bieżąco w teczkach użytkowników lokali,
   • n) zmiany zaliczek oraz aneksowanie umów w przypadku zmiany wysokości stawek za wodę i ścieki, przekazywanie do Działu Rozliczeń Mediów protokołów montażu lub wymiany wodomierzy indywidualnych w lokalach,
   • o) sporządzanie listy zmian użytkowników lokali za dany okres związany z rozliczeniem kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków; przekazanie listy zmian po zakończeniu okresu rozliczeniowego do Działu Rozliczeń Mediów,
   • p) sporządzanie aneksów lub zawiadomień o wysokości opłat w przypadku odszkodowań związanych ze zmianami wynikającymi z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, wody i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości,
   • q) ewidencjonowanie decyzji o przyznaniu przez MOPS dodatku mieszkaniowego w systemie czynszowo-windykacyjnym,
   • r) przygotowywanie i organizowanie doręczania aneksów do umów i powiadomień,
   • s) sporządzanie zestawień dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informujących o braku dwóch kolejnych wpłat wynikających z różnicy między czynszem a przyznanym dodatkiem mieszkaniowym,
   • t) prowadzenie windykacji wierzytelności od użytkowników z tytułu czynszów, odszkodowań, opłat niezależnych od właściciela, odsetek, w szczególności: wystawianie wszystkich dokumentów upominawczych, przewidzianych procedurami; prowadzenie ewidencji wysłanych do dłużnika dokumentów windykacyjnych; przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia na drogę sądową i egzekucyjną; kierowanie spraw w tym zakresie do Działu Prawnego za pośrednictwem Działu Czynszowo-Windykacyjnego.
  • 20) obchód nieruchomości oraz przegląd budynków pod kątem porządku i estetyki części wspólnych,
  • 21) sporządzanie sprawozdań z zakresu zasobów mieszkaniowych,

    

   22) występowanie z wnioskami o zawarcie umów z wykonawcami usług w zakresie powyższych spraw,
  • 23) aktualizowanie stawek czynszowych w lokalach po zrealizowanych remontach lub inwestycjach upoważniających do zmiany stawek czynszu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lokalnymi.
 3. Do podstawowych zadań Oddziału Eksploatacji Budynków w zakresie czynności technicznych należy w szczególności:
  • 1) przyjmowanie wszelkich zgłoszeń dotyczących awarii, zagrożeń i nieprawidłowości, stwierdzonych i zauważonych przez użytkowników lokali, pracowników Oddziału Eksploatacji Budynków i innych komórek organizacyjnych, jednostek służb miejskich i osób trzecich, ocena ich stopnia ważności i nadanie im właściwego dla sprawy toku postępowania,
  • 2) organizowanie, zlecanie i nadzór prac konserwacyjnych,
  • 3) ewidencjonowanie prowadzonych prac konserwacyjnych i ich rozliczanie,
  • 4) obchód nieruchomości oraz przegląd budynków pod kątem sprawności technicznej instalacji i części wspólnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania,
  • 5) przeglądy budynków pod kątem ich przygotowania do okresu zimowego i podejmowanie działań związanych z usuwaniem skutków zimy w budynkach,
  • 6) prowadzenie ewidencji administrowanych obiektów i ich wyposażenia w instalacje i urządzenia, nieruchomości gruntowych i sieci zewnętrznej infrastruktury oraz związanej z nimi dokumentacji technicznej,
  • 7) prowadzenie książek obiektów,
  • 8) przygotowywanie i uaktualnianie danych o zasobach, dla potrzeb organizowanych przez Dział Techniczny przetargów na obligatoryjne kontrole zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, nadzór nad realizacją zleconych kontroli,
  • 9) odbiór oraz potwierdzanie protokołów i dokumentów z wykonanych kontroli okresowych, zlecanie kontroli dodatkowych wynikających ze zgłoszeń, o których mowa w punkcie 1,
  • 10) analiza protokołów kontroli okresowych i typowanie stopnia pilności i ich kwalifikacji do prac konserwacyjnych , remontów i napraw bieżących,
  • 11) opracowywanie i aktualizowanie planów potrzeb remontowych w zakresie rzeczowym, współpraca z Działem Technicznym, Działem Dokumentacji i Inwestycji i Głównymi Specjalistami ds. Ekonomicznych przy opracowywaniu rocznego i wieloletniego planu remontów,
  • 12) prowadzenie przeglądów i oględzin w oparciu o zgłoszenia użytkowników lokali, stanu technicznego budynków i lokali, sporządzanie protokołów z oględzin i robót koniecznych oraz kwalifikowanie stwierdzonych nieprawidłowości do remontu lub wymiany zgodnie z obowiązkami wynajmującego i lokatora oraz dokonywanie pomiarów powierzchni,
  • 13) typowanie zakresu prac remontowych wraz z przygotowaniem przedmiaru robót, specyfikacją techniczną i wyceną inwestorską robót budowlanych i usług technicznych dla potrzeb wyboru wykonawcy zgodnie z przyjętymi procedurami,
  • 14) nadzór inwestorski i rozliczanie robót zlecanych poza procedurami wynikającymi z Prawa zamówień publicznych,
  • 15) współudział przy typowaniu, nadzorowaniu i odbiorze robót budowlanych, przejmowanie budynków po zakończeniu budowy do użytkowania,
  • 16) uczestnictwo w protokolarnym przejmowaniu lub przekazywaniu budynków do administrowania,
  • 17)  współpraca z pionem Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjnych w zakresie właściwej eksploatacji budynków i lokali,
  • 18) występowanie z wnioskami o zawarcie umów i zleceń z wykonawcami usług w zakresie powyższych spraw,
  • 19) realizacja drobnych napraw i usuwanie usterek w nieruchomościach i pomieszczeniach eksploatowanych przez komórki organizacyjne KZGM, zgodnie z obowiązującą rejonizacją,
 4. przekazywanie nieruchomości wyłączonych z eksploatacji w związku z planowanymi remontami kapitalnymi do dyspozycji Działu Dokumentacji i Inwestycji i ich przejmowanie do eksploatacji z powiadomieniem Działu Ewidencji Nieruchomości. Informowanie Działu Ewidencji Nieruchomości o przypadkach wyłączenia lub włączenia do eksploatacji budynków z innych przyczyn niż remonty kapitalne.
 5. wykonywanie innych zadań na polecenie Dyrektora KZGM.
 6. współpraca z Działem Technicznym przy wykonywaniu rocznych kontroli stanu technicznego budynku.